SES VE GÜRÜLTÜ
Ses; hava ve benzeri ortamlarda titreşim sonucu oluşan basınç değişiklikleridir.  Ses, ortamda bulunan parçacıkların bir dış faktör tarafından mekanik olarak titreştirilmesi ile oluşur ve komşu parçacıklara iletilerek yayılır. Bu noktada, sesin bir mekanik enerji türü olduğu tespiti de yapılabilir. 

Titreşim sonucu oluşan ses dalgaları, bulundukları ortamda basınç değişiklikleri meydana getirirler. Bu basınç değişiklikleri, kulak veya alıcı tarafından algılanır, elektrik sinyallerine dönüştürülür. Elektrik sinyalleri, duyma sinirleri vasıtasıyla beyine ulaştırılır ve beyinde ‘ses’ olarak algılanır. Ancak insan kulağı bazı sesleri algılayamaz. İnsan kulağının duyabildiği ses frekans değerleri 20 Hz ile 20.000 Hz arasındadır. 20 Hz’in altında frekansa sahip ses dalgalarına ses altı, 20.000 Hz’in üzerindeki frekansa sahip ses dalgalarına ise ses üstü ses dalgaları denilmektedir. Ses, nesnel bir kavramdır, ölçülebilir ve varlığı kişiye göre değişmez.  

Ses Dalgalarının Özellikleri 
Ses dalgaları, hava içerisinde boyuna dalgalar halinde hareket ederler. Bir başka ifade ile, hava moleküllerinin titreşim hareketi ile ses dalgası hareketi aynı doğrultudadır. Şekil ’de, tek frekansa sahip bir ses dalgasının hava ortamı içerisindeki hareketi ve sinüs eğrisi şeklinde oluşturduğu basınç farklılıkları gösterilmiştir.  


Şekil. Tek Frekansa Sahip Bir Ses Dalgasının Hava İçerisindeki Hareketi


Sesin Yayılma Hızı 
Katı, sıvı ve gazların pek çoğu sesin yayılmasına elverişli bir ortam oluştururlar. Bir ortam içinde hareket eden bir ses dalgasının yayılma hızı; ortamı oluşturan maddenin yoğunluğuna ve denge basıncına, özgül ısısına (gazlar için), esnekliğine (katı ve sıvılar için), sıcaklığa ve dalganın frekansına bağlıdır. Çizelge’de, sesin bazı ortamlardaki  ortalama yayılma hızları verilmiştir.  Sesin yayılma hızı ‘c’ ile gösterilir.
Çizelge. Sesin Bazı Ortamlardaki Ortalama Yayılma Hızları


Sesin Titreşim İle İlgili Özellikleri  

Titreşim 
Bir noktadan veya düzeyden, ileri geri veya aşağı yukarı gibi iki zıt yönde gerçekleşen gidip gelme hareketine titreşim denir. 

Frekans 
 Birim zamandaki tekrar sayısıdır. Birimi ‘Hertz’ tir. 1 Hertz, saniyede bir titreşim demektir. Frekans;  ‘f’ ile gösterilir. 
Periyot  

Bir titreşimin süresidir. Birimi ‘Saniye’ dir. Periyot; ‘T’ ile gösterilir ve frekans ile aralarında      ‘ T = 1/f  ’      bağıntısı vardır. 

Genlik 
Bir titreşimde, denge noktasına veya düzeyine göre ulaşılan en büyük yerdeğiştirmeye genlik denir. Birimi ‘Metre’ dir. 

Dalga Boyu 
 Ses dalgasının iki ardışık tepe veya çukur noktaları arasındaki mesafedir.  Diğer bir ifade ile, bir titreşim boyunca kat edilen yoldur. Birimi ‘Metre’ dir. Sesin dalga boyu ‘λ’ ile gösterilir ve sesin yayılma hızı ve frekans ile aralarında  ‘ λ = c/f ’  bağıntısı vardır. 

Ses Basıncı 
Ses basıncı, ses kaynağının çevrede oluşturduğu basınç değişikliklerinin miktarıdır. Birimi ‘Pascal’ dır. Ses basıncı; ‘P’ ile gösterilir. 

Ses Gücü 
 Ses kaynağının birim zamanda yaydığı enerji miktarıdır. Birimi ‘Watt’ tır.      Ses gücü; ‘W’ ile gösterilir. 

Ses Düzeyleri (Desibel Ölçeği) 
 Ses basınç, güç ve yoğunlukları çok geniş aralıklarda değerler alabildiği için, bu özelliklerin logaritmik ölçeklerde ifade edilmesi uygun görülmüştür. Buradan hareketle, ses basınç düzeyi, ses güç düzeyi ve ses yoğunluk düzeyi ifadeleri ortaya çıkmıştır. Bu düzeyler için, ‘Desibel’ birimi kullanılmaktadır. Desibel [dB] , bir oranı veya göreceli bir değeri gösterir. Logaritmik düzleme aktarırken, insanın duyabildiği en düşük ses için bulunan basınç, güç ve yoğunluk değerleri referans değerler olarak alınır ve aşağıda belirtilen şekillerde desibel ölçeğine aktarım gerçekleştirilir:


Ses basınç düzeyi ve ses yoğunluk düzeyi değerleri, 21°C’de hava içerisinde,  yaklaşık olarak birbirine eşittir:    ‘ PL  ≈  IL ’  
Yine 21°C’de hava için, ses yoğunluğu ve ses gücü düzeyleri arasında da şu bağıntı mevcuttur:     ‘ IL  ≈  WL - 20. log (r) - 11 ’        (The SafetyLine Institute,  1998) 
Gürültülerin tespit ve ölçümlerinde, yaygın olarak, ses basınç düzeyleri kullanılmaktadır. Bazı gürültülere ait ses basınç düzeyleri ve bunlara karşılık gelen ses basınçlarını ve yoğunluklarını gösteren bir karşılaştırma, Çizelge ’de gösterilmiştir.


Çizelge. Bazı Gürültülere Ait Ses Basınç Düzeylerive Bunlara Karşılık Gelen Ses Basıncı ve Yoğunlukları  (The SafetyLine Institute,  1998)


Yorumlar