Translation Passages


Translation Passages-II


COPPER
Copper was the first metal man used for tools and implements, probably be­cause copper, like gold and silver, is found in a pure state and can be beaten into shape even when cold. For thousands of years, copper has remained the only wor­kable metal known, for gold was not only too scarce to be considered, but also too soft to be practical. Copper tools were probably used in building the great Egypti­an pyramids.
When bronze, an alloy of copper and tin, was discovered, still greater quanti- tes of copper were mined. Brass, the most common copper alloy, usually contains from 59 to 95 percent copper. After the discovery of iron, copper was seldom used, except among semi-civilized people, until the present age of electricity.
Key Words and Expressions :
1. implement: alet, araç, gereç
2. in a pure state : saf bir durumda
3. to be beaten into shape : dövülerek şekle sokulmak
4. workable : işlenebilir, işletilebilir
5. scarce : seyrek, nadir, kıt
6. alloy : alaşım
7. quantity : miktar
8. to mine : maden işletmek, çıkarmak
9. semi-civilized : yarı uygar
10. age : çağ, devir
Comprehension Questions :
What did man use copper for?
Why did copper remain the only workable metal known?
What metal was probably used as tools in building Egyptian pyramids?
What is bronze?
How much copper does brass contain?
Why is copper widely used at the present age?
When was copper seldom used?
BAKIR
Belki altın ve gümüş gibi saf bir halde bulunduğu ve hatta soğukken bile dö­vülerek şekillendirilebildiği için bakır, insanların el aletleri ve araç gereçler için kul­landıkları ilk metaldi. Bakır binlerce yıl bilinen işlenebilir tek metal olarak kaldı, zira altın, hesaba katılmayacak kadar çok az bulunmakla kalmayıp aynı zamanda pratiklik açısından da çok yumuşaktı. Muhtemelen büyük Mısır piramitlerinin yapı­mında bakır el aletleri kullanılmıştı.
Bakır ve kalayın bir alaşımı olan bronz bulunduğunda, yine de çokça miktarda bakır çıkarılıyordu. En yaygın bakır alaşımı olan pirinç, genellikle yüzde 59 ile 85 bakır içerir. Demirin bulunuşundan sonra bakır, yarı uygar insanlar arasındaki (kul­lanımı) hariç, mevcut elektrik çağına kadar çok az kullanıldı.
 
MIGRATION OF BIRDS
Many animals spend their lives in one region (area) or even in one spot. Ot­hers travel widely. The most famous migrants are birds. The migration of birds has fascinated man since the very beginning of history.
No one knows with certainty why birds migrate and how they find their way back home. It seems as if (as though) they have an inborn instinct that tells them to fly off in a certain direction when winter approaches. Some birds were taken by airplane from their home to places 400 miles away. When they were set free, they flew back to their home.
To say that they have an instinct to find their home doesn't really explain the mystery. One theory is that birds can sense the magnetic fields that surround (en­circle) the earth. Perhaps they direct themselves by these magnetic fields.
Key Words and Expressions :
1. to migrate : göç etmek
2. region : bölge
3. spot : yer
4. migrant: göçmen
5. to fascinate : büyülemek
6. very beginning of history : tarihin tam başlangıcı
7. with certainty : kesinlikle
8. as if: sanki -mış gibi
9. inborn instinct: doğuştan var olan içgüdü
10. to set free : serbest bırakmak
11. to sense : algılamak
12. to surround : çevrelemek
Comprehension Questions :
Where do many animals spend their lives?
Who are the most famous migrants?
Do we know why birds migrate?
Who tells them to fly off in a certain direction?
How did they test some birds?
What is one theory about the migration of birds?
KUŞLARIN GÖÇÜ
Birçok hayvan yaşamlarını bir bölgede hatta bir yerde geçirirler. Diğerleri yaygın bir biçimde seyahat ederler. En meşhur göçmenler kuşlardır. Kuşların gö­çü, tarihin hemen başlangıcından beri, insanı büyülemiştir.
Kesinlikle hiç kimse kuşların neden göç ettiğini ve tekrar geriye yuvalarının yolunu nasıl bulduğunu bilmez. Sanki kış yaklaşınca onların belirli bir yönde uçup uzaklaşmalarını söyleyen, doğuştan var olan bir içgüdüleri varmış gibi gözü­küyor. Bazı kuşlar uçakla yuvalarından 400 mil uzak yerlere götürüldüler. Serbest bırakıldıklarında geriye yuvalarına uçtular.
Yuvalarını bulmak için bir içgüdüye sahip olduklarını söylemek gerçekten bu sırrı açıklamaz. Bir teori, kuşların yeryüzünü çevreleyen manyetik alanları al­gıladıklarıdır. Belki de kuşlar, kendilerini bu manyetik alanlarla yönlendiriyorlar.

ARTIFICIAL RESPIRATION
There are times when an accident may stop a person's breathing. The most common incidents which may suspend (stop for a time) breathing are : drowning, electric shock, inhaling carbon monoxide gas, choking, and taking too many slee­ping pills.
When breathing stops, a first aider should give the victim artificial respirati­on which causes air to enter and leave the victim's lungs. There are several ways (methods) to give artificial respiration. If breathing is seriously hindered lor any reason, the necessary amount of oxygen is unable to reach (get to) the body cells. Artificial respiration must be applied as soon as possible to keep the victim alive. The mouth-to-mouth method (kiss of life) is recommended for reviving both children and adults. The first aider, with his mouth tightly over the victim's mo­uth, blows at the rate of about 12 to 20 times a minute. While this method is appli­ed, the victim's nose must be pinched shut.
Key Words and Expressions :
1. breathing : solunum
2. common incidents : yaygın olaylar
3. to suspend : geri bırakmak, durdurmak, mani olmak
4. drowning : boğulma
5. choking : nefes tıkanması
6. to inhale : nefes almak
7. sleeping pill : uyku hapı
8. first aider : ilk yardımcı
9. to give artificial respiration : yapay solunum uygulamak
10. to be hindered : engellenmek
11. victim : kurban, kazazede
12. to keep someone alive : birini canlı tutmak
13. to revive : canlandırmak
14. to blow : üflemek
15. pinched shut : sıkılarak kapatılmış
Comprehension Questions :
When breathing stops, what must a first aider do?
What are the most common incidents which will suspend breathing?
Why does a first aider give the victim artificial respiration?
What happens if breathing is seriously hindered?
Which method can be recommended for reviving both children and adults?
SUNİ TENEFFÜS (YAPAY SOLUNUM)
Bir kazanın, bir kişinin solunumunu durdurabileceği zamanlar olabilir. Solu­numu engelleyebilecek olan en yaygın olaylar şunlardır: boğulma, elektrik çarp­ması, karbon monoksit gazı solunumu, nefes tıkanması ve çok sayıda uyku hapı almak. Solunum kesilince, ilk yardım yapan kişinin kazazedeye ciğerlerine havanın girip çıkmasını sağlayacak olan bir suni teneffüs yaptırması gereklidir. Suni tenef­füs (yapay solunum) yaptırmak için birçok yol vardır. Eğer herhangi bir nedenle solunum ciddi bir biçimde engellenmişse, gerekli miktardaki oksijen vücudun hücrelerine ulaşamaz. Kazazedeyi canlı tutmak için mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda suni teneffüs uygulanmalıdır. Hem çocukları ve hem de yetişkinleri canlandırmak için ağızdan ağıza (hayat öpücüğü) metodu tavsiye edilir. İlk yar­dım yapan kişi, kendi ağzı kazazedenin ağzı üzerinde sıkıca olarak dakikada 12 ile 20 kez olacak şekilde nefes verir (üfler). Bu metot uygulanırken kazazedenin burnu sıkılarak kapatılmış olmalıdır.

THE FEELING OF INFERIORITY
Many young people are troubled (bothered) by the feeling that they are infe­rior to their companions (friends). They feel they lack money, clothes, talents, in­tellectual brilliance, or skill in sports. They are ashamed of their families' back­ground because it is different from that of their friends'.
Young people react in different ways to this sense of being inferior. Some become shy, withdrawn, given to daydreaming. Others cover up by being loud, boastful, discourteous (unkind). Still a third group compensate for (make up for) their feeling of inferiority by always criticizing people. These feelings, can, if car­ried too far, give a personality great harm.
Key Words and Expressions :
1. to be inferior to : birinin ya da birşeyin yanında ikinci planda kalmak
2. to lack : eksikliğini çekmek
3. talent: kabiliyet, beceri
4. intellectual brilliance : zekâ parlaklığı, zekilik
5. to be ashamed of: -den utanç duymak
6. family background : aile geçmişi
7. that of: 'the family background' kelime grubunun yerini almaktadır
8. to react: tepki göstermek
9. sense of being inferior : ikinci planda olma duygusu
10. shy : utangaç (He is shy.)
11. withdrawn : içine kapanık (He is withdrawn.)
12. to become given to : -ye alışık ya da düşkün olmak
13. to cover up : gizlemek, örtmek
14. boastful : övüngen, kendini metheden
15. discourteous : nezaketsiz, kaba
16. to compensate for : gidermek, telâfi etmek
17. to criticize : eleştirmek
18. to carry too far : aşırı devam ettirmek
19. to give ... harm :... zarar vermek
Comprehension Questions :
What are many young people troubled by?
What do they feel?
Why are they ashamed of their family background?
How do they show their feelings?
What may happen if these feelings are carried too far?
In your opinion, can young people with the feeling of inferiority be cu­red?
AŞAĞILIK DUYGUSU
Birçok genç insan, arkadaşlarının yanında ikinci plânda kalma duygusuyla rahatsız olurlar. Onlar, para, elbise, beceri, zekâ parlaklığı ya da sporda hüner ek­sikliği çektikleri hissine kapılırlar. Kendi aile geçmişlerinden utanç duyarlar çün­kü o, arkadaşlarının aile geçmişinden farklıdır.
Genç kişiler, bu aşağılık duygusuna karşı değişik şekillerde tepki gösterirler. Bazıları utangaç, içine kapanık ve hayal kurmaya düşkün olurlar. Diğerleri gürül­tücü, öğüngeç ve kaba olmak suretiyle (aşağılık duygusunu) gizlerler. Üçüncü grup da aşağılık duygularını insanları daima eleştirerek giderirler. Bu duygular, eğer aşırı olarak devam ettirilirse, kişiliğe büyük zarar verebilirler.

ANATOMY
Just as a car has an electric system, a fuel system, a brake system and so on, the body has its special systems for special functions. The body is usually divided into eight systems according to function.
There are three cavities (holes) in the body. Within these cavities many im­portant organs are located. One cavity is enclosed by the skull and contains the brain. Another is the chest cavity, which contains the heart, lungs, and the tubes that lead to the lungs and stomach. Below the chest cavity is the cavity of the ab­domen, containing the stomach, liver, intestines, pancreas, spleen and kidneys.
The skeletal system and the muscle systems form (make up) the framework of the body. The organs serving for breathing make up the respiratory system. The circulatory system transports digested food and other materials to all parts of the body. The digestive system digests food. The nervous system controls the muscles and enables us to see, hear, and think coordinating the activities of all the systems. The excretory system removes wastes from the body.
Key Words and Expressions :
1. anatomy : hayvan vücudunun yapısı bilimi
2. brake : fren
3. and so on : ve bunun gibi, vesaire
4. function : iş, fonksiyon, görev
5. to be divided into : -e bölünmek
6. skull: kafatası
7. brain : beyin
8. chest cavity : göğüs boşluğu
9. to lead to : -a gitmek, açılmak
10. stomach : mide
11. abdomen : karın
12. liver: karaciğer
13. intestines : barsaklar. Small intestine : ince barsak Large intestine : kalın barsak
14. pancreas : pankreas
15. spleen : dalak
16. kidneys : böbrekler
17. skeletal system : iskelet sistemi. Skeleton : iskelet
18. muscle : adale
19. to form the framework : çatısını teşkil etmek, yapmak
19. to make up : oluşturmak
20. respiratory system : solunum sistemi
21. circulatory system : dolaşım sistemi
22. digestive system : sindirim sistemi
23. nervous system : sinir sistemi
24. to enable ... to : -meşini sağlamak
25. excretory system : çıkartma, boşaltma sistemi
26. to remove wastes : artıkları çıkarmak
Comprehension Questions :
How many systems is a human body divided into?
How many cavities are there in the body? What are the functions of the­se cavities?
Which system forms the framework of the body?
What does the circulatory system do?
What is the function of the nervous system?
Which system removes wastes from the body?
ANATOMİ
Bir arabanın bir elektrik sistemi, bir yakıt sistemi, bir fren sistemi vb. olduğu gibi vücudun da özel görevleri için özel sistemleri vardır. Vücut, işine göre sekiz sisteme ayrılır.
Vücutta üç boşluk vardır. Bu boşluklar içerisinde birçok önemli organlar yerleşmiştir. Bir boşluk kafatasıyla çevrilmiştir ve beyni içerir. Diğeri kalbi, akci­ğerleri ve akciğerlerle mideye giden boruları içeren göğüs boşluğudur. Göğüs boş­luğunun altında mideyi, karaciğeri, barsakları, pankreası, dalak ve böbrekleri içe­ren karın boşluğu vardır.
İskelet sistemi ve adale sistemleri, vücudun çatısını teşkil ederler. Solunuma hizmet eden organlar, solunum sistemini oluştururlar. Dolaşım sistemi sindirilmiş yiyecek ve diğer malzemeleri vücudun tüm parçalarına taşır. Sindirim sistemi, yi­yeceği sindirir. Sinir sistemi, adaleleri kontrol eder ve bütün sistemlerin faaliyetle­rini koordine ederek görmemizi, işitmemizi ve düşünmemizi sağlar. Boşaltma sis­temi, artıkları vücuttan çıkarır.

NOISE POLLUTION
At 3:00 a.m. you are awakened by a siren or the loud sound of a horn. No so­oner than you doze off (fall asleep), the sounds of vehicles and garbage collectors disturb your sleep once more. At 6:30 or 7:00 the alarm clock puts an end to your irregular night, and although you feel irritable and tired, you get up to start your day only to confront (face) the electric razor, the hair dryer, the morning news, the electric blender, a crying child, or a loud cry of a passing vendor (peddler). You leave the house only to hear hundreds more until you get back home to encounter (meet unexpectedly) the noises made at home.
Noise. It's everywhere, disturbing (bothering) your peace, jarring your ner­ves, damaging (injuring) your hearing, and contributing to a serious (grave) ail­ments and perhaps shortening your life.
There are many sounds that are beautiful, peaceful (calm), and awe­inspiring. There are other sounds that are not necessarily beautiful, but which are acceptable by-products of human activity. Then there is noise, which, as someone once wrote, is any undesired (unwanted) sounu. It is sound at the wrong time and in the wrong place.
Millions and millions of people have already suffered noise-related hearing loss. When we are exposed to hazardous (dangerous) noise levels, noise injuries eventually destroy the delicate hair cells in the inner ear which detect the different frequencies of sound and transmit (conduct) them to the brain's auditory center.
Sound is measured in decibels. A prolonged noise level from 70 to 80 deci­bels puts a severe strain on the ears. A short period of more than 90 decibels can damage the hearing. Tiny hairs in the hearing mechanism, once destroyed by ex­cessive (extreme) noise, never grow back. The damage is permanent. Common sources of noise are as follows : A vacuum cleaner registers about 85 decibels; a hair dryer 100; an electric shaver 90; a power mower 90 to 100; an electric blen­der 90 to 100; a jet plane at take off 150; and when the jet plane is at 500 feet 110 to 120; a motorcycle 85 to 110; and a typical disco 120.
Noise has been found to affect the nervous system, the endocrine system, the stomach and emotions. It also adversely affects the heart and blood vessels, cau­sing high blood pressure and an increase in cholesterol level. It produces stress emotionally and physically. It is becoming increasingly recognized that the noises of civilization are partly responsible for the diseases of civilization.
Key Words and Expressions :
1. to be awakened : uyandırılmak
2. no sooner ... than : as soon as -olur olmaz, yapar yapmaz vb.
3. to doze off : hafif bir uykuya dalmak
5. to put an end to something: bir şeye son vermek
6. to confront: karşılaşmak, yüz yüze gelmek
7. vendor/peddler : seyyar satıcı
8. peace : huzur
9. to jar : sinirine dokunmak, sarsmak
10. to contribute to : katkıda bulunmak
11. ailment: hastalık
12. to shorten : kısaltmak
13. awe-inspiring : huşu veren
14. necessarily : ille de, muhakkak
15. by-product: yan ürün ya da madde
16. hazardous : tehlikeli
17. delicate : hassas
18. prolonged : uzun süren
19. to put (severe) strain on : bir şeyi zorlamak, baskı yapmak
20. excessive : aşırı
21. permanent: devamlı, kalıcı
22. to register : kaydetmek
23. endocrine system : iç salgı sistemi
24. adversely : ters ya da karşı olarak
25. emotionally and physically : duygusal ve fiziksel
Comprehension Questions :
Why can't you sleep soundly at night?
What things do you confront in the morning?
Does noise shorten one's life?
Are all sounds unpleasant?
What happens to the delicate hair cells in the inner ear when we are ex­posed to hazardous noise levels?
What is the unit of sound?
What is the minumum noise level to put a severe strain on the ears?
What is the noise level in decibels which can damage the hearing?
What are some of the common sources of noise?
Which organs and systems of the body does noise affect?
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
Gece saat 3'te bir siren ya da yüksek bir korna sesiyle uyandırılırsınız. Tek­rar hafif bir uykuya dalar dalmaz vasıtaların ve çöp toplayıcılarının gürültüsü uy­kunuzu bir kez daha altüst eder. Saat 6.30 ya da 7'de, çalar saat düzensiz gecenize bir son verir ve siz kendinizi rahatsız ve yorgun hissetmenize rağmen sadece elektrikli traş makinasıyla, saç kurutma makinasıyla, sabah haberleriyle, elektrikli karıştırıcı ile(mixer), ağlayan bir çocuk ya da geçip giden bir seyyar satıcının yük­sek sesle haykırmasıyla yüz yüze gelmek için gününüze başlamak üzere yataktan kalkarsınız. Evde yapılan gürültülerle karşılaşmak için geri dönünceye kadar sa­dece daha yüzlercesini işitmek için evi terkedersiniz.
Gürültü. Huzurunuzu bozarak, sinirlerinizi sarsarak, işitme duyunuza hasar vererek ve ciddi hastalıklara bir katkıda bulunarak ve belki de yaşamınızı kısalta­rak o, her yerdedir.
Güzel olan, sakin olan ve huşu veren bir çok ses vardır. İlle de güzel olma­yan fakat insan etkinliğinin kabul edilebilir yan ürünleri olan diğer sesler de var­dır. Daha sonra, bir zamanlar birinin yazmış olduğu gibi, istenmeyen herhangi bir gürültü vardır. O, yanlış zamanda ve yanlış yerde olan bir sestir.
Milyonlarca ve milyonlarca kişi halen gürültünün sebep olduğu işitme kaybı­na maruz kalmış bulunmaktadır. Tehlikeli gürültü dereceleriyle/düzeyleriyle karşı karşıya bırakıldığımızda gürültünün zararları eninde sonunda, farklı frekanslarda­ki sesi saptayıp beynin işitme merkezine aktaran iç kulaktaki hassas kılcal hücre­leri tahrip eder.
Ses, desibel olarak ölçülür. 70 den 80 desibele kadar olan uzun süren bir gü­rültü düzeyi kulaklara ciddi baskılar yapar. 90 desibelden fazla olan kısa bir süre, işitme duyusuna hasar verebilir. İşitme mekanizmasındaki küçücük kılcal tüyler aşırı gürültüyle bir kere tahrip olunca bir daha hiç tekrar büyümezler. Hasar kalı­cıdır. Yaygın/alışılmış olan gürültüler aşağıdaki gibidir: Bir elektrik süpürgesi or­talama 85 desibel kaydeder; bir saç kurutma makinası 100; bir elektrikli traş makinası 90; bir çim biçme makinası 90 ile 100 arası; bir elektrik karıştırıcısı (mikser) 90 ile 100 arası; kalkışta bir jet uçağı 150 ve jet uçağı 500 fit’te iken  110 ile 120 arası; bir motorsiklet 85 ile 110 arası; ve tipik bir disko da 120 desibel.

Gürültünün sinir sistemini, iç salgı sistemini, mide ve duyguları etkilediği or­taya çıkarılmıştır. Gürültü, kalp ve kan damarlarını da ters yönde etkiler ve yük­sek kan basıncına ve kolesterol seviyesinde de bir artışa sebep olur. O, duygusal ve fiziksel olarak stres yapar. Uygarlık hastalıklarından kısmen sorumlu olanın, uygarlığın meydana getirdiği gürültüler olduğu gittikçe artarak fark edilmektedir.

Yorumlar