Translation Passages


ATATURK'S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH
Turkish Youth!
Your first duty is to preserve (save) the Turkish Independence and to protect the Turkish Republic forever.
This is the only basis (foundation) for your existence and future. This basis is your most valuable treasure. In the future, there will be enemies again, both interior and exterior, who will try to deprive you of this treasure. If someday you have to defend your Independence and the Republic, in order to perform your duty, you must not think of the possibilities and conditions of the circumstances you will be in. These possibilities and conditions may arise (start) in an unfavorable manner. The enemies with ill-intent (evil-intent) toward your Independence and the Republic may be the representatives of an unprecedented (exceptional) victory.
Through force and deceit, all the fortresses of the beloved country may have been taken over, all the shipyards may have been seized, all of her armies may have been disbanded (broken up), and every corner of the country may have been fully occupied. On top of that, more grave and tragic, within the country, those in power may be inattentive, corrupt, and even in treason. Even these people having power may unite (join) their personal interests with the invaders' political aspirations (ambitions). The people may have been exhausted and crushed in poverty.
Turkish youth of the Future! Even under these circumstances and conditions, your duty is to save Turkish Independence and the Republic. The power you need is in the noble blood that flows in your veins.
Key Words and Expressions :
1. to preserve : tutmak, muhafaza etmek
2. to protect: korumak, savunmak
3. basis : temel
4. existence : varoluş
5. valuable treasure : kıymetli hazine
6. interior and exterior : içeride ve dışarıda
7. to deprive ... of: -den yoksun bırakmak
8. to perform : yapmak, uygulamak
9. circumstance : durum, şart, koşul
10. to arise : ortaya çıkmak
10. in an unfavorable manner : elverişsiz bir biçimde
11. with ill-intent: kötü maksatlı, niyetli
12. representative : temsilci
13. unprecedented : eşine rastlanmamış
14. deceit: hile
15. to take over : devralmak
16. shipyard : tersane
17. to seize : ele geçirmek
18. to disband : dağıtmak
19. fully occupied : eylemli olarak işgal edilmiş
20. on top of that: hepsinin üstünde olmak üzere
21. grave : ciddi, korkulu
22. those in power : iktidarda olanlar, yönetenler
23. inattentive : dalgın, umursamaz
24. corrupt: kötü, kokuşmuş
25. to unite : birleştirmek
26. political aspiration : siyasi emel, istek
27. crushed : bitkin, perişan
28. in poverty : yoksulluk içinde
29. noble : asil
30. to flow : akmak, dolaşmak

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABESİ
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen Türk İstiklâlini (bağımsızlığını), Türk Cumhuriyetini ilelebet (sonsuza dek) muhafaza ve müdafaa etmektir (savunmaktır).
Mevcudiyetinin ve istikbâlinin (geleceğinin) yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi (gelecekte de) seni bu hâzineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve harici bedhahların (düşmanların) olacaktır. Bir gün İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini (şartlarını) düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait (elverişsiz) bir mahiyette (durumda) tezahür edebilir (ortaya çıkabilir). İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek (kötülüğü amaçlayacak) düşmanlar, bütün dünyada emsali (benzeri) görülmemiş bir galibiyetin mümessili (temsilcisi) olabilirler.
Cebren (zorla) ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil (eylemli) işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitden daha elim (üzücü) ve daha vahim (acıklı) olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet (dalgı, umursamazlık) ve delâlet (sapkınlık) ve hatta hıyanet (hainlik, ihanet) içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlarını (çıkarlarını) müstevlilerin (istilâcılar, ülkeyi zorla alanlar) siyasî emelleriyle tevhid edebilirler (birleştirebilirler). Millet fakru zaruret (fakirlik, yoksulluk) içinde harap ve bitap (bitkin, yorgun) düşmüş olabilir.
Ey Türk İstikbalinin evlâdı! İşte bu ahvâl (durum) ve şerait içinde dahi vazifen Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

SKIN DIVING                   
Those who are interested in skin diving (scuba diving) sometimes ask each other whether (it) skin diving is dangerous. This, of course, depends on the skin diver, because most of the danger results not from diving but from the diver.
In skin diving the diver is usually equipped with a glass and rubber face mask to keep the water from blurring his vision. Rubber foot flippers give him speed and endurance. He wears a diving suit (wet suit) which keeps him warm when the water is cold.
Most face masks have short breathing tubes called snorkels. The diver breathes through this tube. If he wants to go deeper, he takes a deep breath and plunges. Skin diving is usually done in water 2 to 7 meters deep. Expert divers with training and experience, however, can go much deeper.
Key Words and Expressions :
        1. to depend on : -a bağlı olmak
         2. to be equipped with : ... ile donatılmış olmak
         3. rubber face mask : lastik yüz maskesi
         4. to keep ... from : ... den korumak
         5. to blur : bulandırmak
         6. vision : görme, görüş
         7. flipper : palet
         8. endurance : katlanma, tahammül
         9. breathing tube : solunum borusu
         10. snorkel: şnorkel
        11. to take a deep breath : derin bir nefes almak
        12. to plunge : dalmak
        13. expert: uzman, tecrübeli
ALETLİ DALIŞ
Aletli dalışa meraklı olanlar bazen birbirlerine aletli dalışın tehlikeli olup olmadığını sorarlar. Şüphesiz bu, tehlikenin çoğunun dalıştan değil de dalıcıdan kaynaklandığından, dalıcıya bağlıdır.
Aletli dalışta dalıcı genellikle suyun görüşünü bulandırmasının önünü almak için cam ve lâstik bir yüz maskesiyle donatılmıştır. Lastik ayak paletleri, kişiye sürat ve dayanıklılık sağlar. Dalıcı, su soğuk olduğunda, kendisini sıcak tutan bir yüzme elbisesi giyer.
Çoğu yüz maskelerinin şnorkel denilen kısa solunum boruları vardır. Dalıcı, bu boru yoluyla solunum yapar. Eğer daha derine inmek isterse, derin bir nefes alır ve dalar. Aletli dalış genellikle 2-7 metre derinlikte yapılır. Bununla birlikte eğitimli ve deneyimli usta dalıcılar daha çok derine inebilirler.

BREAKING THE SOUND BARRIER
All planes cause pressure waves in the air as they fly through it. These waves travel at the speed of sound. The pressure wave is produced by the buildup of particles of air as the plane goes forward. A jet plane flying at or above the speed of sound about 760 miles per hour, piles up (accumulates) shock waves ahead of it like snow before a snowplow. Consequently (as a result), the plane carries with it a kind of wall of compressed air called the sound barrier.
When a plane passes a sound barrier, it produces a loud sound like an explosion called the sonic boom. When a plane flies at the speed of sound, its speed is said to be Mach 1, and a plane flying at twice the speed of sound is flying at a speed of Mach 2.
Key Words and Expressions :
1.barrier : engel, mania
2.sound barrier : ses duvarı
3.pressure wave : basınç dalgası
4.buildup : toplanma, kümelenme, artma
5.to pile up : yığmak, toplamak, biriktirmek
6.snowplow: kar temizleme makinası
7.consequently : bunun sonucu olarak
8.sonic boom : ses patlaması
SES DUVARINI AŞMA
Havada uçarken, bütün uçaklar hava içinde basınç dalgaları meydana getirirler. Bu dalgalar ses süratinde hareket ederler. Basınç dalgası, uçak ileri doğru giderken hava taneciklerinin kümelenmesiyle meydana getirilir. Hızı saatte ortalama 760 mil olan ses süratinde ya da ses süratinin üstünde uçan bir jet uçağı, bir kar temizleme makinasının önündeki kar gibi, kendi önünde şok dalgalan biriktirir. Bunun sonucu olarak uçak, kendisiyle birlikte ses duvarı denilen bir çeşit sıkıştırılmış hava duvarı taşır.
Bir uçak ses duvarını geçtiği zaman, ses patlaması denilen, patlama gibi fazla yüksek bir ses çıkarır. Bir uçak ses süratinde uçtuğunda onun süratine Mak 1 denir ve sesin iki misli hızda uçan bir uçak da Mak 2 süratinde uçmaktadır.

ARCHIMEDES
Archimedes was born in Syracuse, Sicily in 287 B.C. where he lived most of his life. He was a brilliant mathematician and developed the science of geometry to a high degree. He was also the first scientist to recognize and use the power of the lever. "This man is to be believed in everything he may say." King Hiero of Sicily made this pronouncement (an announcement) about Archimedes after this great mathematician-engineer had devised (planned) a machine that could move a ship by the exertion of one man alone. He is said to have boasted to King Hiero, "Give me a place to stand and to rest my lever on, and I can move the earth."
Archimedes also invented the water-screw, a wooden trough into which water was led, then carried forward by a rotating screw.
When the Romans attacked Syracuse, Archimedes invented war weapons to use against them. After a two-year siege, the Romans finally entered the city, and Archimedes was killed in the battle that followed. The Romans allegedly found him studying geometric figures drawn in the sand. When he was about to be killed, he said, "Don't disturb my circles."
Key Words and Expressions :
1. brilliant: çok zeki
2. to a high degree : ileri bir dereceye kadar
3. lever : kaldıraç
4. to recognize : farkına varmak, tanımak
5. to make a pronouncement: bir açıklama yapmak, bildirimde bulunmak
6. to devise : tasarlamak, bulmak
7. exertion : çaba, gayret
8. to boast: kendini methetmek, öğünmek
9. to rest something on : bir şeyi (bir yere) dayamak
10. water-screw : Arşimet tulumbası
11. trough : oluk
12. a two-year siege : iki yıllık bir kuşatma
13. battle : savaş
14. allegedly : sözde, söylenti olarak
15. to be about to : -mek üzere olmak
ARŞİMET
Arşimet, Milâttan önce 287 yılında hayatının çoğu bölümünü yaşadığı Sicilya'da, Siraküze’de doğdu. Çok zeki bir matematikçi idi ve geometri bilimini ileri bir derecede geliştirdi. O, kaldıraç kuvvetini de fark eden ve kullanan ilk bilim adamıydı. "Bu adamın söyleyebileceği her şeye inanılmalıdır." Bu büyük matematikçi mühendis bir tek kişinin çabasıyla bir gemiyi oynatabilecek bir makina bulduktan sonra Sicilya kralı Hiero, Arşimetle ilgili bu açıklamayı yaptı. Onun kral Hiero’ya, "Bana ayak basacak ve kaldıracımı dayayacak bir yer verseniz dünyayı oynatabilirim," diye kendini methettiği söylenir.
Arşimet, suyun içine gönderildiği daha sonra da dönen bir vida ile ileri taşındığı tahta bir oluk olan Arşimet tulumbasını da icat etti.
Romalılar Siraküze’ye saldırdıklarında Arşimet onlara karşı kullanılması için harp silâhları icat etli. İki yıllık bir kuşatmadan sonra sonunda Romalılar şehre girdiler ve Arşimet takibeden savaşta öldürüldü. Söylentiye göre Romalılar onu kuma çizilmiş geometrik şekilleri incelerken buldular. Öldürülmek üzereyken, "Dairelerimi bozmayın", demişti.

ANIMALS OF THE WATERLESS DESERTS
The main (principle) problem of desert animals is how to survive in a world where fresh water is very rare. All animals need water, but many animals never actually drink water. One might suppose that the animals of the desert are desperate (hopeless) for water, and weak for lack of it. On the contrary, the creatures of the desert are as healthy and contented (satisfied) as animals anywhere else.
Though (in spite of the fact that) water is the basis of life (foundation of life), many creatures of the desert pass (spend) their entire (whole) lives without drinking a single drop. They manage to get all the moisture they require from the food they eat. In deserts, we find no moist-skinned animals.
Some scientists claim that giraffes can live without drinking water much longer than camels, which cannot go for more than seven days without water. Camels certainly do not store water in their humps as some people appear to believe.
Key Words and Expressions :
1. to survive : yaşamını sürdürmek, hayatta kalmak
2. fresh water : tatlı su
3. to be desperate for : ... için umutsuz olmak
4. lack of: -in eksikliği, yokluğu
5. on the contrary : aksine, tersine
6. to be contented : memnun, mutlu olmak
7. basis of life : yaşamın temeli
8. moist-skinned : ıslak, nemli derili
9. hump : hörgüç
SUSUZ ÇÖLLERİN HAYVANLARI
Çöl hayvanlarının temel problemi, tatlı suyun çok nadir olduğu bir yerde yaşamlarını nasıl devam ettirecekleridir. Bütün hayvanların suya ihtiyacı vardır ancak birçok hayvan gerçekte hiç su içmez. Bir kimse çöl hayvanlarının su bakımından umutsuz ve suyun eksikliği için de zayıf olduklarını düşünebilir. Aksine, çöl yaratıkları herhangi bir yerdeki hayvanlar kadar sıhhatli ve hallerinden memnundur.
Su hayatın temeli olmasına rağmen, çölün birçok yaratığı yaşamlarının tamamını tek bir damla içmeden geçirirler. Gerek duydukları tüm suyu/nemi yedikleri yiyecekten almayı başarırlar. Çöllerde nemli derili hiç bir havyan görmeyiz.
Bazı bilim adamları zürafaların su içmeden, yedi günden daha fazla gidemeyen develerden çok daha uzun yaşayabildiğini iddia etmektedir. Şüphesiz, develer, bazı kişilerin inandıkları gibi, hörgüçlerinde su depo etmezler.
ELECTRICITY
Electricity is one of the greatest aids (helps) to modern living. It is invisible. We can only feel, see, hear, or measure its effects. Scientists call one kind of charge (load) positive, and the other kind negative. Like (similar) charges repel (reject) each other, and unlike charges attract (draw) each other. This is also the same in magnets: Like poles repel and, unlike poles attract.
It is possible to produce (create) an electric current through chemical action. Also necessary to make electric current is a pathway, or circuit of some conductor such as copper wire through which electrons will flow.
To supply a big city with enough (sufficient) electrical energy, generators are used. Generators have magnets to produce an electric current. Electric power plants usually supply current which flows first one way, then the other, changing direction 60 times a second. This is called alternating current (A.C.). When it changes at this rate, it is called 60-cycle current.
Key Words and Expressions :
1. invisible : görünmez
2. charge : şarj, yiik
3. unlike : benzemez, karşıt
4. to attract: çekmek
5. magnet: mıknatıs
6. circuit: devre
7. conductor : iletken
8. to flow : akmak
9. to supply ... with : ... ile donatmak, ikmâl etmek
10. electric power plant: elektrik santralı
11. alternating current : alternatif (değişen) akım
ELEKTRÎK
Elektrik, modern yaşam için en büyük yardımcılardan biridir. Elektrik görülmez. Biz sadece onun etkilerini hissedebilir, görebilir, işitebilir ya da ölçebiliriz. Bilim adamları, bir çeşit elektrik yüküne artı ve diğerine de eksi derler. Benzer yükler birbirini iter ve farklı yükler birbirlerini çekerler. Bu, mıknatıslarda da aynıdır : Benzer kutuplar iter ve zıt kutuplar çeker.
Kimyasal etkilemeyle bir elektrik akımı üretmek mümkündür. Elektrik akımı elde etmek için keza elektronların içerisinden geçeceği bakır tel gibi herhangi iletken bir yol ya da devre gereklidir.
Büyük bir şehri yeterli elektrik enerjisiyle donatmak için jeneratörler kullanılır. Jeneratörlerin bir elektrik akımı üretmeleri için mıknatısları vardır. Elektrik santralları genellikle önce bir yönde sonra diğer yönde giden, saniyede 60 kez yön değiştiren akım temin ederler. Buna alternatif akım (AC) denir. Elektrik akımı bu oranda değiştiğinde buna 60 saykıllık akım denir.

TRADE
The end purpose of trade is to get goods into the hands of the consumer. Before there was money, people used a form of trade, called barter.
Trade goes on among countries as well as among individuals, because nations too depend on (rely on) one another for goods and services. Domestic trade is a sale from one person to another in the same country. The trade of each individual nation with others is its foreign trade.
Besides (in addition to) goods, there are some less noticeable but important exports called invisible items of international trade. Some of these are payment of freight, payment for insurance, bankers' commissions and tourists' expenditures.
One country's money is not usually good in another; therefore, it is necessary to have a system for exchanging the currency of the buyer into that of the seller. Bankers handle (manage) this by doing what is called 'buying and selling foreign exchange.'
Key Words and Expressions :
1. consumer : tüketici
2. barter : takas
3. one another : bir diğerini (çok kişi arasında)
4. goods and services : mal ve hizmetler
5. domestic trade : dahili ticaret
6. noticeable : dikkat çeken
7. invisible item : görünmez madde
8. payment of freight: nakliye ödemesi
9. insurance : sigorta
10. commission : komisyon
11. expenditure : harcama, masraf
12. currency : döviz
13. that of: konuda 'the currency of yerini tutuyor.
TİCARET
Ticaretin en son gayesi malı tüketicinin eline getirmektir. Paranın varlığından önce insanlar takas denilen bir alış veriş şekli kullanıyorlardı.
Ticaret bireyler arasında olduğu gibi ülkeler arasında da devam eder çünkü uluslar da mal ve hizmetler için birbirlerine bağlıdır. Dahili ticaret, aynı ülkede bir kişiden diğerine olan bir satıştır. Her bireysel ülkenin diğerleriyle olan ticareti o ülkenin dış ticaretidir.
Mallara ek olarak, uluslararası ticaretin görünmez maddeleri denen az dikkat çekebilen ancak önemli olan ihracatları da vardır. Bunlardan bazıları navlun (nakliye) ödemesi, sigorta için olan ödeme, bankacıların komisyonları ve turistlerin harcamalarıdır.
Bir ülkenin parası genellikle bir diğerinde iyi değildir, bu nedenle alıcının parasını satıcının parasıyla değiştirmek için bir sisteme sahip olmak gereklidir. Bankacılar bu işi 'yabancı dövizleri alma ve satma' denilen şeyi yaparak yürütürler.

MERMAIDS
For many centuries stories of mermaids have been told by sailors. The seamen described them as sirens (bewitching or captivating women) of the sea whose purpose was to lure (attract) sailors to their destruction onto the rocks by their singing. It is thought that the dugong is the animal which may have been responsible for these stories.
Dugongs live in the tropical waters of the Indian Ocean and on the northern coast of Australia. They are very gentle creatures and eat only plants. They grow to a length of about three meters.
Dugongs feed their babies from teats which are high up on the female's body. When feeding, the mother holds the young above the water so that it is able to suck. At a distance, the sight of a dugong nursing its young might look very much like a human mother feeding her baby. For this reason, this animal is said to have given rise to the stories of mermaids.
Key Words and Expressions :
1. mermaid : deniz kızı
2. siren : mitolojide şarkı söyleyerek denizcileri kayalıklara çeken yaratık.
3. to describe : açıklamak, tasvir etmek
4. to lure on/onto:-ya çekmek, cezbetmek
5. gentle : nazik, soylu, yumuşak huylu
6. teats : memeler
7. to suck : emmek
8. to nurse : emzirmek
9. to give rise to : yolaçmak, sebep olmak
DENİZ KIZLARI
Yüzyıllardır denizciler tarafından, deniz kızlarının hikâyeleri söylenir. Denizciler onları, maksatları şarkılarıyla denizcileri kayalıklara çekip mahvetmek olan deniz yaratıkları olarak tanımlamışlardı. Bu hikâyelerin sorumlusunun dugong olmuş olabileceği zannedilmektedir.
Dugong'lar Hint Okyanusunun tropikal suları ve Avusturalya'nın kuzey kıyısında yaşarlar. Onlar çok iyi huylu hayvanlardır ve sadece bitkileri yerler. Ortalama üç metre uzunluğuna kadar büyürler.
Dugong'lar yavrularını dişinin vücudunun çok yukarılarında olan memelerden beslerler. Bebeği beslerken anne, emebilsin diye, yavruyu suyun üzerinde tutar. Uzaktan, yavrusunu emziren bir dugong'un görünümü oldukça fazla bir şekilde bebeğini besleyen bir insan anasına benzeyebilir. Bu nedenle, bu hayvanın deniz kızları hikâyelerine yol açmış olduğu söylenir.

FORESTS
Among the most important natural resources of Türkiye are its forests. From the forest come fruits, nuts, wood for houses, furniture, fuel, paper and countless other products. Actually the list is almost endless. Forests reduce the dangers of flood by soaking up rain and snow like a blotter. The floor of a forest is moist and spongy.
One of the most important things we can do for the future of our country is to see that our forests are properly cared for. The care of forests is called forestry. It has been practiced in some European countries for hundreds of years. More than 400 years ago, England began to issue laws about the cutting down of forests.
In Türkiye, unfortunately a great many of our forests have been destroyed (make useless) by human carelessness. It is said that it was once possible to ride across the country under a continuous green canopy of trees. Fire has also been responsible for the devastation (ruin) of great tracts of forest land.
Key Words and Expressions :
resources : kaynaklar
countless : sayısız
to soak up : emmek, içine çekmek
blotter : kurutma kâğıdı
moist : nemli, rutubetli
spongy : sünger gibi
to see : dikkat etmek, bakmak, ilgilenmek
properly : uygun bir şekilde
to care for : ilgilenmek, bakmak
forestry : ormancılık
to issue laws : yasalar çıkarmak
canopy : örtü, kubbe
to be responsible for : -den sorumlu olmak
devastation : harap, viran olma
tract : saha, alan, toprak parçası
ORMANLAR
Türkiye'nin ormanları, en önemli doğal kaynakları arasındadır. Ormandan meyveler, fındıklar, evler için tahta, mobilya, yakıt, kâğıt ve sayısız diğer ürünler çıkar. Aslında liste neredeyse sonsuzdur. Ormanlar yağmur ve kar'ı bir kurutma kâğıdı gibi emerek sel tehlikelerini azaltırlar. Ormanın zemini nemli ve sünger gi­bidir.
Ülkemizin geleceği için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri, ormanla­rımızın uygun bir biçimde bakılmasına dikkat etmektir. Orman bakımına ormancı­lık denin Bu, bazı Avrupa ülkelerinde yüzlerce yıl uygulanmıştır. 400 yıldan daha fazla bir zaman önce İngiltere, ormanların kesimiyle ilgili kanunlar çıkarmaya başladı.
Türkiye’de ne yazıktır ki, çok sayıda ormanlarımız, insanların dikkatsizli­ğinden tahrip edilmiştir. Bir zamanlar ülkenin bir başından öteki başına devamlı bir yeşil ağaç örtüsünün altından seyahat etmenin mümkün olduğu söylenmekte­dir. Büyük orman alanlarının harap oluşunda yangının da payı olmuştur.

AN UNUSUAL WEAPON
All living creatures are provided with some means of defending themselves. The torpedo fish has a very unusual weapon. This creature can build up electricity inside itself to an amazing extent. It cun turn on a powerful electric current at will. Many swimmers and ocean fishermen have received paralyzing shocks from these living electric batteries. The torpedo fish uses its shock apparatus to stun and kill the smaller animals it eats as well as to defend itself.
On each (every) side of the torpedo fish's circular body near the head is a system of electric storage cells. These cells consist of (are composed of) a group of prism-shaped compartments of muscular fiber, running perpendicularly through the body of the fish. The upper side of the creature is the positive pole of the battery, and the lower side is the negative pole. When the animal is sick or dying, its electric powers gradually (little by little) disappear.
Key Words and Expressions :
to be provided with : ... ile donatılmış olmak
means : gereç, araç
to turn on : değişmek, çevrilmek
at will : isteğe bağlı
paralyzing shock : felç edici şok
apparatus : alet, cihaz
to stun : sersemletmek
circular : yuvarlak
prism-shaped : prizma şeklinde
gradually : yavaş yavaş
ALIŞILMAMIŞ BİR SİLAH

Bütün yaşayan yaratıklar, kendilerini savunacak bazı gereçlerle donatılmış­lardır. Torpido balığının alışılmamış bir silâhı vardır. Bu yaratık kendi içinde şaşı­lacak bir miktarda elektrik üretebilir. Bu, istendiği an güçlü bir elektrik akımına çevrilebilir. Birçok yüzücü ve okyanus balıkçısı, bu yaşayan elektrik bataryaların­dan felç edici darbeler almışlardır. Torpido balığı kendi şok cihazını kendisini sa­vunmak için olduğu kadar yediği daha küçük hayvanları sersemletmek ve öldür­mek için de kullanır.
Torpido balığının yuvarlak gövdesinin her iki tarafında, kafaya yakın kıs­mında bir elektrik depolama hücreleri (bataryalar) sistemi vardır. Bu bataryalar, (piller) balığın vücudundan dikey geçen adale liflerinden yapılmış bir grup prizma şekilli odacıklardan meydana gelmiştir. Yaratığın üst tarafı, bataryanın artı kutbu ve aşağı tarafı da eksi kutbudur. Hayvan hasta ya da ölüyor olduğunda, onun elektrik güçleri yavaş yavaş yok olur.

HOUSEWIVES AND EXERCISE
Most of us who regularly walk, run, swim, cycle and so on are actually preserving (maintaining) our health and prolonging (extending) our lives.
But because of the nature (type or kind) of housework, a housewife is generally deficient (incomplete) of true exercise. Some housewives, however, may think that they are the perfect examples of the persons who get all the exercise they need. Actually, the housewife confuses the amount of activity with the type of activity. She fails to distinguish between just plain activity (housework) and the systematic manipulation of the body that is true exercise.
Housework is not fun, but it is the work of the housewife, and the duties of the housewife bring into being (promote) conditions of physical and emotional stress. When her physical and pyschological conditions are healthy, she takes pleasure and finds meaning in her work, and this in turn, is passed onto other members of the household (family). Therefore, it is essential for the housewife to take the time to relieve this stress through proper exercise.
The proper physical exercises can be, and should be practiced at any convenient (handy) time of the day. However, it is good practice to choose the same time each day, if possible, because then the idea becomes a habit. While doing the housework, a housewife should often stretch in order to remove (take off) tension.
Key Words and Expressions :
to cycle : bisiklete binmek
to prolong : uzatmak
nature : özellik, şekil, tip, hususiyet
to be deficient in : ... eksikliği çekmek
to confuse : karıştırmak
to distinguish : ayırmak
manipulation : hareket etme
to bring into being : ortaya çıkarmak
to take pleasure : zevk almak
in turn : sırayla, karşılık olarak
to take the time : vakit ayırmak
to relieve : gidermek
convenient: elverişli, uygun
to stretch : gerinmek
EV HANIMLARI VE EGZERSİZ
Düzenli olarak yürüyen, koşan, yüzen, bisiklete binen ve bunun gibi şeyler yapan çoğumuz aslında sağlığımızı koruyoruz ve ömürlerimizi uzatıyoruz.
Ancak ev işinin özelliği sebebiyle bir ev kadını gerçek bir beden terbiyesi noksanlığı çekmektedir. Bununla birlikte, bazı ev kadınları, ihtiyaç duydukları eksersizi yapan kişilerin, mükemmel örnekleri olduklarını zannedebilirler. Aslında ev hanımı etkinlik miktarı ile etkinliğin tipini karıştırmaktadır. O, hemen sade etkinlik (ev işi) ile gerçek egzersiz olan vücudun sistematik hareketini ayırt edemez.
Ev işi bir eğlence değildir, ancak ev kadınının işidir ve ev kadınının görevleri, ortaya fiziksel ve duygusal stres (bunalım) durumları çıkarır. Fiziksel ve psikolojik durumu sağlıklı olduğu zaman, ev kadını zevk duyar ve kendi işinde bir anlam (gaye, amaç) bulur ve bu da sırasıyla ailenin diğer üyelerine de geçer. Bundan dolayı, ev kadınının uygun bir egzersiz (beden hareketi) ile bu stres'i atmak için zaman ayırması gereklidir.
Uygun beden hareketleri, günün elverişli olan herhangi bir zamanında yapılabilir ve yapılmalıdır. Bununla beraber mümkünse her gün aynı zamanı seçmek iyi bir uygulamadır çünkü o zaman bu durum bir alışkanlık olur. Ev işi yaparken bir ev kadını, gerilimi (sinir yorgunluğu vb.) uzaklaştırmak için sık sık gerinmelidir.
THE WORLD’S GREAT RELIGIONS AND ISLAM
Man is a religious being. His religion has taken endless forms. His names for gods and goddesses are numerous beyond counting. To be sure, all religions of today have roots in the past.
While (although) there are many religions in our present world, by far the most influential in the extent of their followings are the six : Hinduism, Buddhism, the Philosophies of the Chinese, Islam, Judaism and Christianity.
With no altars or images, no organized priesthood or sacraments, Islam is a noble yet simple (plain) religion based on five precepts (pillars) or principal acts of faith. The five precepts of Islam are as follows : 1. The Confession of Faith 2. Prayer, five times a day 3. Almsgiving 4. Keeping the fast of Ramadan 5. Pilgrimage to Mecca.

Just as the prophet of Christianity is Jesus Christ, Mohammed is the prophet of the Moslem religion. A believer in Islam is called 'mümin' meaning a believer of Islam. The creed of Islam is; 'There is no God but Allah, and Mohammed is his prophet.'
Key Words and Expressions :
to take forms : şekillere girmek, şekillenmek
beyond : ötesinde
root : kök
by far : büyük bir farkla, epeyce
influential: nüfuzlu, etkileyici
in the extent of: ... mesafesinde, kapsamında
following : taraftar, izleyici
altar : sunak
image : put, heykel
priesthood : papazlık
sacrament: ayin
based on : üzerine kurulu
noble : asil, yüce
simple : sade, karmaşık olmayan
precept: şart, kural
principle act of faith : temel inanç (iman) kuralı
creed : itikat, inanç, akide, prensip, temel
prophet : peygamber
DÜNYANIN BÜYÜK DİNLERİ VE İSLAMİYET
İnsanoğlu dinle ilgili bir varlıktır. Onun dini sonsuz şekillere girmiştir. Onun tanrı ve tanrıçalar için olan isimleri saymanın ötesinde çoktur. Muhakkak ki bugü­nün tüm dinlerinin geçmişte kökleri vardır.
Bugünkü dünyamızda birçok dinler olmakla birlikte, onların taraftarlarının kapsamında büyük bir farkla en etkilisi altı tanedir : Hinduizm, Budizm, Çinlilerin Felsefeleri, İslâm, Judizm (Musevilik) ve Hristiyanlık.
Hiç bir sunak ya da heykel olmadan, hiç bir papazlık ya da ayin olmaksızın İslâm, asil ve bununla birlikte beş şart ya da temel inanç kuralı üzerine oturtulmuş sade bir dindir. İslâmın beş şartı aşağıdaki gibidir: 1. Kelime-i Şehadet, 2. Günde beş kez ibadet, 3. Zekât verme, 4. Ramazan orucunu tutma, 5. Mekke'yi haccetme.
Tıpkı Hıristiyanlığın peygamberi Hazreti İsa olduğu gibi, Hz. Muhammed de İslâm dininin peygamberidir. İslâmlıkta bir inanç sahibine, İslâma inanan anlamı­na gelen, 'mümin' denir. İslâmiyetin inancı şöyledir : 'Allah'tan başka Tanrı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir (elçisidir).’

THE FUTURE OF THE EARTH
The earth is still young. It should last (continue) as long as our sun. Our sun should (is supposed to) last for billions of years unless some unlikely catastrophe (disaster) takes place (occurs) such as a collision with another star. Perhaps 3 to 10 billion years from now its hydrogen will run low (become less). Through long ages the sun may swell, slowly at first, then more rapidly. Fifteen billion years from now it may be, like some stars we know, a red giant, many times its present size.
As the surface of the expanding sun nears (approaches) the earth, all living things here will shrivel (wither). The oceans will boil away and the heated at­mosphere will be driven off into space. Red light will bathe the lifeless dry planet as it turns through countless centuries about (around) the swelling sun.
Perhaps the earth will be swallowed up as the sun expands (enlarges). If not, it may blossom into life again, for the sun will finally shrink (become smaller), astronomers believe, as it once swelled. But as the sun grows smaller, it will shine ever more faintly. Eventually 30 to 50 billion years from now its last fires will flicker out forever (eternally). And an unending night will rule (govern) in what was once our solar system.
Key Words and Expressions :
to last: devam etmek, yaşamak
unlikely : beklenmeyen, olması muhtemel olmayan
catastrophe : felâket
to take place : meydana gelmek
collision with : ile çarpışma
to run low : azalmak
through long ages : uzun çağlar boyunca
giant: çok büyük, dev
present size : şimdiki ölçü
surface of expanding sun : genişleyen güneşin yüzeyi
living things : canlı varlıklar
to shrivel: kuruyup büzülmek
to boil away : kaynayıp uzaklaşmak
to be driven off : uzağa itilmek, sürülmek
to be swallowed up : tamamen yutulmak
if not: eğer öyle olmazsa
to blossom into life : hayata dönmek
to shrink : küçülmek, büzülmek, çekmek
to grow smaller : küçülmek
faintly : ölgün, solgun
eventually : sonunda, en sonunda
to flicker out: yanıp sönüp yok olmak
forever : sonsuza dek, ebediyyen
unending : sonsuz, tükenmez
solar system : güneş sistemi
YERYÜZÜNÜN GELECEĞİ
Yeryüzü halâ gençtir. Onun güneşimiz kadar yaşaması gerekir. Güneşimizin bir başka yıldızla çarpışması gibi beklenmeyen bir felâket olmadıkça, milyarlarca sene yaşaması gerekir. Belki bundan 3 ile 10 milyar yıl sonra güneşin hidrojeni azalacaktır. Uzun çağlar boyunca güneş, önceleri yavaş yavaş, sonraları süratli bir şekilde genişleyebilir. Bundan 15 milyar yıl sonra güneş, tanıdığımız bazı yıldız­lar gibi, şimdiki ölçüsünden defalarca büyük kırmızı bir dev olabilir.
Güneşin genişleyen yüzeyi yeryüzüne yaklaştıkça burada yaşayan tüm canlı­lar kuruyup büzülecektir. Okyanuslar kaynayıp (buharlaşarak) uzaklaşacak ve ısınmış atmosfer uzaya itilecektir. Dünya genişleyen güneşin etrafında asırlar bo­yu döndükçe hayat olmayan bu kurumuş gezegeni kırmızı bir ışık saracaktır.
Belki de yeryüzü, güneş genişledikçe tamamen yutulacaktır. Eğer böyle ol­mazsa, gökbilimcilerin inandıkları gibi güneş, bir zamanlar genişlediği gibi en so­nunda küçüleceği için yeryüzü tekrar yaşama dönebilir. Ancak güneş küçüldükçe çok daha ölgün bir şekilde parlayacaktır. En sonunda, bundan 30 ile 50 milyar yıl sonra onun son ışıkları sonsuza dek sönecektir. Bir zamanlar bizim güneş sistemi­miz olan yerde sonsuz bir gece hüküm sürecektir.


Yorumlar